Logo

Krinkelwinkel 23-a

4202 LM Gorinchem in overleg
Foto's (32) Pagina afdrukken
Brochure

Oppervlakten

Kantoorruimte 112 m²
Bedrijfsruimte 194 m²
Oppervlakte perceel 1.411 m²

Omschrijving

Namens Provincie Zuid-Holland bieden wij voor verkoop aan dit voormalig steunpunt, bestaande uit een gecombineerde bedrijfs-/kantoorruimte en een vrijstaande romneyloods op het buitenterrein. Het terrein is geheel voorzien van verharding en omheining. Een unieke locatie met zicht op de rivier de Merwede en gelegen langs de entree naar het centrum van Gorinchem.

Locatie
Het object is gelegen op industrieterrein Avelingen-Oost te Gorinchem, ten zuiden van de Nieuwe Wolpherensedijk. Dit betreft de doorgaande route van rijksweg A27 (afrit Avelingen) naar het centrum van Gorinchem.

De te verkopen locatie ligt langs een weg voor bestemmingsverkeer langs de Vluchthaven. In deze haven zijn door Rijkswaterstaat diverse ligplaatsen (overnachtingsplaatsen) gecreëerd voor binnenvaartschepen vanaf de rivier de Merwede. Het betreft een overnachtingshaven: binnenvaartschippers kunnen hier afmeren zodat ze zich kunnen houden aan de wettelijk voorgeschreven vaar- en rusttijden.
Er is bij het te verkopen object geen sprake van kade, steiger en/of water. Op een steenworp afstand ligt de historische vesting van Gorinchem. De locatie is goed bereikbaar voor personen- en vrachtverkeer.

Oppervlakten:
Begane grond
- Bedrijfsruimte: 58 m²
- Kantoorruimte: 112 m²
- Romneyloods op het buitenterrein: 47 m²

1e etage
- Zoldervloer (beton), vanaf 150 cm lijn: 89 m²

Totaal metrage: circa 306 m²

Kavelgrootte: 1.411 m² (voorlopig, definitieve opgave Kadaster volgt)

Parkeren
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.
Tevens zijn er in het openbare gebied voldoende openbare parkeerplaatsen.

Voorzieningen/installaties
Bedrijfsruimte
- Handbedienbare roldeur (255 cm hoog, 309 cm breed)
- Kraanbaan v.v. lier op zolderetage (1.000 kg draagkracht)
- Aansluitingen gas/water/elektra, 380V en 230V
- TL-verlichting
- Verwarming d.m.v. heater
- Stalen trap naar zolderetage
- Vloercoating begane grond
- Toiletruimte + urinoir
- Doucheruimte
- Berging t.b.v. verfopslag
- Stortbak v.v. boiler

Kantoorruimte
- Deels systeemplafonds v.v. verlichting
- 3 kantoorkamers, entreehal en kantine
- Elektrisch bedienbare screens t.b.v. zonwering
- CV met radiatoren
- Separate toiletruimte
- Kantine v.v. pantryblok
- Airco in 3 ruimten, d.m.v. splitunits
- Deels kabelgoot v.v. 230V + data
- Wandafwerking: spuitwerk
- Plafondafwerking: spuitwerk
- Vloerafwerking: tegels en tapijt

Bouwkundig (hoofdgebouw)
- Bouwjaar omstreeks 1997
- Betonnen en onderheide fundering
- Kruipruimte
- Gemetselde gevels in spouw
- Stalen dakspantconstructie
- Geïsoleerde dakplaten, gedekt met dakpannen en v.v. Velux dakvensters
- Energielabel: A+
- Betonnen vloeren op de begane grond en etage (zolder)
- Kunststof kozijnen v.v. dubbele beglazing
- Hoogte begane grond: circa 250 cm (kantoor)
- Hoogte begane grond: circa 680 cm (nokhoogte werkplaats)
- Hoogte zoldervloer: circa 408 cm (nokhoogte)

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Avelingen-Schelluinsestraat’ is goedgekeurd door de gemeente Gorinchem op 23 juni 2010. In het vigerende bestemmingsplan heeft het onderhavige perceel de bestemming 'Bedrijventerrein' met (deels) dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’, ‘Beschermd stadsgezicht’ en de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'. Tevens geldt een gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie – oost’.

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden met deze functieaanduiding zijn bestemd voor:
- een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 2 tot en met 4.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;

De bouwhoogte van de gebouwen: ten hoogste: 12 meter
Bebouwing bouwperceel: maximaal tot 70%, binnen het bouwvlak.

Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar www . ruimtelijkeplannen . nl


Verkoop bij inschrijving
De Provincie Zuid-Holland biedt te koop aan een steunpunt ten behoeve van beheer en onderhoud van wegen, bestaande uit kantoor, bedrijfsruimte, ondergrond, verharding en bijbehorende grond staande en gelegen aan de Krinkelwinkel 23a te 4202 LM Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie B nummer 3003, groot circa 14 are en 11 ca. (voorlopig, definitieve opgave Kadaster volgt nog).

Verkoopprocedure
Sinds 31 maart 2022 is de verkoop aangekondigd via o.a. makelaar B/mak, Funda in Business en Biedboek.nl.
Vanaf 10 mei 2022 biedt de Provincie de mogelijkheid tot het uitbrengen van onvoorwaardelijke biedingen.
Belangstellenden moeten uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur een bieding inleveren bij de notaris.

Kijkdagen
Het bezichtigen van het object is mogelijk op onderstaande data en tijdstippen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Dinsdag 17 mei: van 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 19 mei: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Maandag 23 mei: van 10.00 uur tot 12.00 uur

Inschrijvingsvoorwaarden
De inschrijving (de mogelijkheid tot het uitbrengen van een onvoorwaardelijke bieding) sluit op dinsdag 31 mei 2022 om 12:00 uur.
Het inschrijvingsformulier (opgenomen in de verkoopbrochure) met de daarin opgenomen bieding dient in een gesloten enveloppe te worden toegezonden aan of afgegeven bij:

ArkelStad notarispraktijk BV
o.v.v. inschrijving Krinkelwinkel
Postbus 860
4200 AW Gorinchem

Het afleveradres is: Kleine Landtong 17, 4201 HL Gorinchem.
Bij afgeven van de enveloppe dient duidelijk “inschrijving Krinkelwinkel” op de enveloppe te staan.

Uitsluitend schriftelijke biedingen welke aan de notaris zijn toegezonden / afgegeven in een gesloten enveloppe worden door de notaris meegenomen in het proces-verbaal aan de Provincie.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop van het object is onder voorbehoud van positief besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (verkoper).
Verkoper zal na het verstrijken van de inschrijvingstermijn de biedingen beoordelen en op basis van de hoogte van de biedingen een beslissing nemen. Bij deze verkoop is de hoogste verkoopopbrengst het uitgangspunt.

Verkoper behoudt zich het recht voor om een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte biedingen en/of op de financiële gegoedheid van de bieder. In dat verband kan de verkoper de bieder vragen naar de herkomst van financiële middelen alsmede naar documenten ter onderbouwing van de financiering, zoals een verklaring (“letter of comfort”) van een bank of instelling (welke onder toezicht staat krachtens de Wet Toezicht Kredietwezen of de Wet op de Schadeverzekeringsbedrijf of een vergelijkbare buitenlandse instelling).

Een onderzoek naar koper (conform Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de verkoopprocedure.

Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Het is ook mogelijk dat er niet gegund wordt.

Het voorlopige gunningsvoornemen wordt per e-mail en bij brief meegedeeld aan degene aan wie de verkoper voornemens is te gunnen. Degenen aan wie de verkoper voornemens is niet te gunnen ontvangt hiervan bericht.
Verkoper beslist in beginsel binnen 2 weken na de sluitdatum van de inschrijving over het al dan niet voornemen tot gunnen.

(concept) koopovereenkomst
De koop komt tot stand onder de voorwaarden en bepalingen, zoals opgenomen in de (concept)koopovereenkomst d.d. 6 mei 2022 (opgenomen in de verkoopbrochure). Deze bepalingen zijn vanaf het moment van voornemen tot gunning van toepassing op de koop en de onderlinge rechtsverhouding tussen verkoper en koper.

Bieder gaat bij inschrijving akkoord met de inhoud van de (concept)koopovereenkomst d.d. 6 mei 2022.
Na definitieve gunning ontvangt de koper de koopovereenkomst aangevuld met NAW-gegevens en de koopsom.
Uiterlijk twee (2) weken na toezending van de koopovereenkomst dient deze door koper ondertekend en geretourneerd te zijn.

Leveringsconditie
Levering van het onroerend goed geschiedt op basis van “kosten koper”, vrij van huur en gebruik. De notariskosten voor de leveringsakte en de kadastrale inschrijving zijn voor rekening van verkoper. De overige kosten, waaronder de overdrachtsbelasting, zijn voor rekening van koper (bieder).
De levering zal onder gelijke voorwaarden plaatsvinden als opgenomen in de (concept)koopovereenkomst.

Waarborgsom
De bieder is verplicht uiterlijk twee weken na ondertekenen van de koopovereenkomst de waarborgsom te storten of garantie te stellen bij de notaris.

Notaris
De leveringsakte zal worden gepasseerd bij:
ArkelStad notarispraktijk BV
Kleine Landtong 17
4201 HL Gorinchem

Overdracht
De verwachting is dat de overdracht plaats zal vinden in het 3de kwartaal van 2022.

Nadere informatie
Heeft u nadere vragen dan vernemen wij deze graag.
U bereikt ons via:
(0183) 30 40 50 of mail naar info @ bmak . nl

Sluiten 0183 30 40 50 Ik heb een vraag