Logo

Provinciale weg

3364 AK Sliedrecht € 59.000,-
Foto's (10) Pagina afdrukken
Brochure

Oppervlakten

Oppervlakte perceel 29.467 m²

Omschrijving

Langgerekte groenstrook Zeemanskade, parallel gelegen aan de Provinciale Weg N482 te Sliedrecht.

Het 1e deel betreft het kadastrale perceel L 1102 ter grootte van 2.871 m²
Het 2e deel betreft het kadastrale perceel L 1104 ter grootte van 3.176 m²
Het 3e deel betreft het kadastrale perceel L 291 ter grootte van 23.420 m²
Totale oppervlakte: 29.467 m²

De lengte van de stroken bedraagt ca. 1.500 meter, en de breedte schommelt tussen de 16 en 18 meter. Midden op de kade staan bomen en struiken. Er is geen beschoeiing langs de kade aangebracht.

De op de strook aanwezige bomen bestaan uit es, eik, zwarte els en struiken als vlier, hazelnoot en esdoorn.
De leeftijd van de bomen is naar schatting enkele tientallen jaren.

Grondsoort / Bodemopbouw
De grondsoort is veen. De bodem van de noordelijke helft van de kade is opgebouwd uit een kleidek op veen en de zuidelijke helft uit veraarde bovengrond op diep veen.

Ligging
De perceelvorm is langgerekt. De directe omgeving is overwegend agrarisch te noemen. Waarvan het merendeel melkveehouderijen betreft en voor een kleiner deel hippische bedrijven.
Ten noorden van de kavels ligt het lintdorp Wijngaarden, ten zuiden de bebouwde kom van Sliedrecht.
De belendingen bestaat uit een pensionstalling genaamd Paardencentrum Sliedrecht, watergangen, percelen grasland en de Provinciale Weg N482.

Loopbrug
Aan de noordzijde bevindt zich een vaste, houten loopbrug met aan weerszijden leuningen van ca. 110 cm hoog. De planken zijn voorzien van anti-slop groeven.
De loopbrug is ca. 10 meter lang en ca. 2 meter breed en aan weerszijden aangesloten op de oever.
De brug is in 1998 geplaatst. De onderhoudstoestand is veilig en in orde te noemen.
Omdat het brug over water voert dat in handen is van verkoper, zal er een recht van opstal ten behoeve van de koper worden gevestigd vanwege deze brug, waarbij de brug in eigendom komt van de koper.
Ontsluiting
Het meest noordelijke deel van de kade wordt aan de noordzijde ontsloten door een houten loopbrug en aan de zuidzijde bevindt zich een duiker en een dam, die uitkomt op het fietspad dat parellel gelegen is aan de Provinciale Weg N482.

Het middelste deel van de kade wordt via een dam en duiker ontsloten voor de parallelweg van de N482, welke eveneens op het getaxeerde ligt.

Het meest zuidelijke deel heeft een ontsluiting op de openbare weg via een recht van overpad op het belendende perceel grasland kadastraal bekend L 1240 en vervolgens door middel van een dam en een duiker.

Bijzonderheden
Recent is geconstateerd dat sommige bomen van slechte kwaliteit zijn en er soms sprake is van zieke bomen. Er heeft een boomveiligheidsonderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat ongeveer 114 bomen binnen de komende 5 jaar verwijderd moeten worden. Voor de zekerheid heeft de provincie een omgevingsvergunning aangevraagd voor het rooien van alle 450 bomen welke vergunning in oktober 2018 verleend is. Voor deze vergunning geldt een compensatieplicht waarbij binnen 2 jaar na het rooien van de bomen, deze in de directe omgeving van de gekapte bomen gecompenseerd worden. Betreffende stukken zijn aanwezig en opvraagbaar bij B/mak Bedrijfsmakelaars.

Kadastrale grenzen
De kadastrale grenzen liggen grotendeels in het hart van de sloot. Dit geldt zowel voor de oostzijde als voor de westzijde van de groenstrook. Aan de kopse kanten bij de Midden Wetering en bij het Oosteinde ligt de kadastrale grens op insteek sloot.

Bestemmingsplan
Ter plaatse is het Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van kracht. Dit plan is door de gemeenteraad van Sliedrecht vastgesteld op 26 juni 2013. Conform dit bestemmingsplan rust op het onderhavige perceel de bestemming: ‘Agrarisch’. De voor gronden zijn o.a. bestemd voor agrarisch gebruik van de gronden en extensief recreatief medegebruik één en ander met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder perceelontsluitingen en houtwallen, bruggen, dammen en paden.

Over het getaxeerde loopt een hoogspanningsverbinding, welke de dubbelbestemming “Leiding – Hoogspanningsverbinding” op de plankaart heeft.

Voor verdere toelichting zie de relevante delen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen

Provinciale Plannen
De kavels liggen niet:
• binnen de ecologische hoofdstructuur
• binnen de grenzen van het natuurbeheersplan
• op korte afstand van een Natura2000-gebied
• in een waterwingebied

Sluiten 0183 30 40 50 Ik heb een vraag